ജന്മസിദ്ധ മായ അവന്റെ കഴിവ് വളരെ ഉയരങ്ങളിൽ എത്താൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു